Jak vypadá vyučovací hodina Callanovy metody

Lektor začíná mluvit hned při příchodu do vyučovací hodiny a zpravidla Vás pozdraví a vyzve Vás, ať položíte otázku buď jemu, nebo dalšímu studentovi (Ask him/her a question), pokud se cítíte bezradně a nevíte odpověď, lektor je zde pro Vás, hbitě Vám napoví začátek věty, nebo dané slovíčko.

Poté následuje první část hodiny, kdy opakujete (revision) již probrané učivo. Lektor se Vás ptá na jednotlivé otázky, přičemž každá má pevně danou strukturu a slovní zásobu, která slouží k co nejefektivnější opakování. Tímto způsobem každé slovíčko slyšíte několikrát v několika vyučujících hodinách, a tudíž se jej nemusíte učit zpaměti doma, nýbrž se jej jednoduše naučíte rovnou v průběhu lekce. Například: Are there any chairs in this room? Lektor se ptá dvakrát zřetelně touto otázkou, načež Vám pomáhá s odpovědí: Yes, there are some chairs in this room. Zde vidíme, že si opakujete jak slovíčko chairs, tak gramatiku there are a any/some. Tuto gramatiku jste již s lektorem v minulých hodinách samozřejmě probrali a on Vám ji vysvětlil. V pokročilých fázích se vyskytují delší věty, například: Do you think you generally work harder than your parents? I v těchto okamžicích Vám lektor samozřejmě pomáhá s odpovědí a opravuje možné chyby.

Další částí hodiny je čtení (reading), kdy Vás lektor vyzve ke čtení starších kapitol z Callanovy knihy, přičemž si znovu opakujete slovíčka, která jste probírali dávněji a procvičujete výslovnost.

V návaznosti probíhá diktát (dictation), v této části Vám učitel zřetelně diktuje věty s již probranou slovní zásobou. Nemusíte se ničeho bát, diktáty jsou v knize a Vy si je sami můžete zkontrolovat, takže Vaše chyby nikdo kromě Vás neuvidí. Každý diktát se píše 2x, takže až jej budete psát v některé z následujících hodin, již budete vědět, kde jste udělali chybu a můžete se z ní poučit.

Poslední částí vyučovací hodiny je probírání nového učiva (new), spočívá v nových slovíčkách, která zároveň s učitelem čtete nahlas a následně je procvičujete v nových otázkách. Součástí této části je i příležitostná gramatika, kterou máte popsanou ve své knize a učitel Vám ji vysvětlí. Neučíte se žádné zbytečné a složité poučky, znovu vše převedete pomocí konverzace rovnou do praxe.

Lektor je celou dobu připraven Vám pomoci či poradit, opravuje Vaše chyby a aktivně Vás zapojuje do hodiny. Zároveň se nemusíte obávat pokročilosti jiných studentů, každý kurz je v dané úrovni a všichni studenti jsou na tom podobně. Ve třídě panuje přátelské atmosféra a lekce příjemně utíká!

Kontaktujte nás